Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)

Wikipedia:Phiên bản ngôn ngữ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dự án Wikipedia304 phiên bản theo ngôn ngữ. Nhiều phiên bản chỉ dịch bài thông tin từ Tiếng Anh; nhiều phiên bản khác có bài viết nguồn gốc từ tiếng đó. Bạn có thể thăm nhiều phiên bản Wikipedia dùng cổng chính ở . Địa chỉ của mỗi phiên bản thường bắt đầu với mã ngôn ngữ hai hoặc ba chữ (theo tiêu chuẩn ISO 639), sau đó là .ypctzw.icu.

Tổ chức Wikimedia cũng hoạt động vài dự án khác; xem Wikipedia:Dự án liên quan.

Danh sách ngôn ngữ

Lưu ý: Chỉ bỏ một liên kết đến phiên bản không thì không tạo nó ra đâu! Phải theo quá trình để bắt đầu nó.

Những phiên bản danh sách ở dưới là dự án đã được bắt đầu. Thống kê cho mọi phiên bản có ở . Những số thống kê ở dưới hiện thời vào 19h ngày 18 tháng 4 năm 2018 được xếp theo số lượng đề mục (theo meta.wikimedia).

Bảng tại được cập nhật tự động hằng ngày.

Phiên bản khổng lồ

Sau đây là những phiên bản có trên một triệu bài viết:

Ngôn ngữ Nguyên ngữ Wiki Đề mục Tổng cộng Sửa đổi BQV Đăng ký Hoạt động Hình ảnh
1 48,320,691 966
2 9,400,584 2
3 7,733,920 7
4 6,522,242 94
5 10,279,302 230
6 4,109,456 15
7 5,965,576 135
8 6,326,309 161
9 6,753,955 201
10 3,075,645 30
11 2,877,517 4
12 Tiếng Việt vi 1.248.298 19.079.110 62.521.470 21 686,218 1,953 32,278 --
13 3,446,961 82
14 5,869,670 190
15 4,874,888 167

Phiên bản rất lớn

Sau đây là những phiên bản có hàng trăm ngàn bài viết:

Ngôn ngữ Nguyên ngữ Wiki Đề mục Tổng cộng Sửa đổi BQV Đăng ký Hoạt động Hình ảnh
16 2,811,448 38
17 5,442,673 168
18 4,397,810 177
19 3,801,886 151
20 1,525,282 30
21 1,407,510 42
22 2,590,389 104
23 1,250,581 41
24 2,139,078 149
25 1,314,858 58
26 4,617,645 760
27 1,203,785 46
28 2,137,763 115
29 680,509 11
30 1,661,490 201
31 908,325 16
32 585,619 17
33 852,011 41
34 565,609 25
35 833,127 64
36 1,051,912 259
37 507,727 19
38 742,128 13
39 537,851 10
40 322,905 1
41 242,881 0
42 520,046 23
43 483,732 23
44 465,112 23
45 548,248 29
46 496,973 61
47 395,015 25
48 420,398 34
49 395,367 7
50 345,917 16
51 387,005 32
52 512,999 78
53 828,990 101
54 803,987 268
55 899,502 159
56 626,738 46
57 380,825 35
58 257,423 13
59 374,053 31
60 252,841 14
61 231,200 54
62 457,551 103

Phiên bản lớn

Sau đây là những phiên bản có hàng chục ngàn bài viết:

Ngôn ngữ Nguyên ngữ Wiki Đề mục Tổng cộng Sửa đổi BQV Đăng ký Hoạt động Hình ảnh
63 154,357 5
64 183,706 4
65 395,021 73
66 235,476 10
67 206,818 22
68 144,424 7
69 254,028 33
70 371,122 105
71 105,086 0
72 222,572 31
73 232,247 32
74 188,279 17
75 196,436 13
76 683,476 384
77 256,323 71
78 188,330 35
79 131,006 13
80 402,171 213
81 98,993 2
82 122,657 24
83 151,839 28
84 69,035 1
85 198,405 25
86 224,157 75
87 112,250 10
88 110,367 11
89 85,400 3
90 83,669 4
91 140,253 22
92 76,370 2
93 127,677 35
94 101,891 8
95 129,159 31
96 74,873 5
97 100,402 25
98 110,734 65
99 91,418 27
100 54,891 5
101 110,486 27
102 42,974 6
103 92,772 36
104 104,766 49
105 64,524 24
106 60,858 27
107 55,235 16
108 58,337 24
109 106,698 93
110 128,890 91
111 34,810 6
112 53,320 26
113 32,922 2
114 178,924 287
115 73,278 67
116 28,197 6
117 39,583 21
118 70,567 82
119 64,307 62
120 30,791 21
121 41,184 42
122 45,247 33
123 28,762 3
124 23,290 10
125 18,696 1
126 34,251 26
127 33,438 13
128 28,959 10
129 38,913 35
130 28,711 7
131 28,717 7
132 50,918 57
133 61,294 110
134 36,620 63
135 31,844 11
136 41,634 50
137 35,263 16
138 44,683 85
139 58,595 130
140 29,606 37
141 38,643 44
142 16,310 2
143 24,038 14

Phiên bản trung bình

Sau đây là những phiên bản có hàng ngàn bài viết:

Ngôn ngữ Nguyên ngữ Wiki Đề mục Tổng cộng Sửa đổi BQV Đăng ký Hoạt động Hình ảnh
144 80,506 214
145 33,810 45
146 17,370 6
147 16,504 7
148 26,071 22
149 16,256 4
150 20,361 17
151 17,266 6
152 18,614 20
153 19,540 20
154 10,064 0
155 18,406 33
156 28,597 66
157 14,363 8
158 14,551 8
159 12,795 7
160 18,349 65
161 19,513 52
162 53,646 568
163 17,044 39
164 22,010 35
165 33,314 206
166 22,359 38
167 13,367 18
168 16,951 17
169 16,947 29
170 45,079 204
171 16,141 24
172 11,974 5
173 12,902 46
174 13,144 30
175 19,921 65
176 10,375 13
177 9,337 7
178 14,250 26
179 8,494 8
180 8,980 2
181 16,877 101
182 11,535 12
183 14,059 32
184 8,830 10
185 8,148 6
186 7,431 6
187 9,356 8
188 9,405 33
189 12,178 45
190 10,418 29
191 11,130 24
192 10,741 21
193 8,023 24
194 13,039 88
195 9,925 26
196 8,365 9
197 8,247 32
198 8,817 24
199 6,412 7
200 8,634 35
201 15,248 114
202 5,486 2
203 8,755 15
204 10,410 31
205 15,410 203
206 8,667 55
207 7,813 38
208 10,863 70
209 7,129 25
210 8,196 38
211 14,665 183
212 14,533 180
213 7,324 7
214 5,511 12
215 10,515 73
216 10,339 1063
217 6,253 17
218 15,474 101
219 4,466 12
220 7,688 36
221 6,550 33
222 9,546 71
223 7,880 48
224 4,295 6
225 10,813 131
226 13,504 247
227 4,048 11
228 4,648 32
229 4,775 21
230 5,650 74
231 7,133 35
232 5,153 46
233 4,980 30
234 3,989 35
235 4,509 113
236 5,979 109
237 2,876 4
238 3,110 4
239 6,635 65
240 5,698 115
241 3,757 41
242 5,678 102
243 2,877 8
244 5,403 95
245 4,115 91
246 4,880 158
247 5,587 237
248 3,873 239
249 12,112 297
250 2,924 26
251 2,873 35
252 2,798 27
253 6,240 147
254 4,306 40
255 4,334 122
256 2,651 31
257 4,165 52
258 4,077 63
259 3,553 54
260 1,901 5

Phiên bản nhỏ

Sau đây là những phiên bản có hàng trăm bài viết:

Ngôn ngữ Nguyên ngữ Wiki Đề mục Tổng cộng Sửa đổi BQV Đăng ký Hoạt động Hình ảnh
261 2,930 70
262 3,645 139
263 2,895 90
264 3,052 110
265 3,263 95
266 2,783 71
267 4,717 570
268 2,180 46
269 2,564 152
270 2,529 124
271 2,515 71
272 3,441 191
273 2,176 68
274 2,329 68
275 2,288 77
276 3,229 239
277 1,898 60
278 2,859 134
279 2,347 --
280 2,212 --
281 1,978 --
282 1,992 --
283 2,897 --
284 1,812 --
285 1,756 --
286 2,659 --
287 1,644 --
288 2,289 --
289 1,624 --
290 1,812 --
291 2,019 --
292 1,632 --
293 711 --
294 2,024 --

Phiên bản mới hoạt động

Sau đây là những phiên bản dưới hàng chục bài viết:

Ngôn ngữ Nguyên ngữ Wiki Đề mục Tổng cộng Sửa đổi BQV Đăng ký Hoạt động Hình ảnh
295 441 --
296 200 --
297 113 --
298 205 --
299 128 --
300 188 --
301 509 --
302 114 --

Phiên bản mới hoạt động

Ngôn ngữ Nguyên ngữ Wiki Đề mục Tổng cộng Sửa đổi BQV Đăng ký Hoạt động Hình ảnh
303 175 --
304 161 --


Padlock.svg: Các phiên bản đã bị khóa và sẽ được di chuyển đến

Phiên bản bị đóng cửa


Các thống kê trước

Xem thêm

Liên kết ngoài

  • ở Meta